Công cụ tính toán nhanh - Kế hoạch hưu trí cá nhân

(Tính toán này chỉ mang tính minh họa, chi tiết quyền lợi xin tham khảo trong Qui tắc điều khoản sản phẩm)

Đơn vị tính: VND

Nhập thông tin:
Tuổi hiện tại của bạn là:
Giới tính:
Tuổi hưu trí dự kiến:
Khoản đóng góp định kỳ:
Định kỳ đóng góp:
Số tiền bảo hiểm:
Lãi suất dự kiến (hàng năm):  %
Chi tiết chi trả quyền lợi hưu trí hàng năm như sau:
Tuổi Thu nhập hưu trí hàng năm*

Lưu ý
(*) Thu nhập này là thu nhập tổng, chưa khấu trừ các loại thuế quy định.
Thuế sẽ được tính toán theo quy định của luật thuế hiện hành tại thời điểm chi trả Quyền lợi hưu trí này.